Friday, February 4, 2011

Kemahiran Penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran


1.0. OBJEKTIF.

Di akhir pengajaran pelajar dapat mempelajari dan memahami :

1.1. Kriteria- kriteria dalam pemilhan sumber Pengajaran & Pembelajaran.

1.2. Cara- cara menggunakan sumber dengan berkesan

1.3. Prinsip-prinsip pengajaran pembelajaran berdasarkan bahan

2.0. KEMAHIRAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

2.1. Bahan pelajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran biasanya boleh diklasifikasikan kepada dua kategori, iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah bahan yang digunakan oleh guru seperti carta, graf, peta, spesimen, model, gambar, slaid, radio, perakam pita, video, televisyen dan projektor. Bahan pembelajaran adalah bahan yang digunakan oleh murid dalam aktiviti pembelajaran seperti buku teks, kad kerja, bahan bercetak, radas, alat- alat ujikaji dan komputer.

2.2. Dibawah srategi pemusatan bahan pelajaran, bahan pembelajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran & pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini, guru menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah, lebih menarik serta lebih berkesan, manakala murid- murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna serta menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri atau secara kumpulan tanpa kehadiran guru.

2.3. Di antara kaedah- kaedah yang berkaitan dengan strategi pemusatan bahan pelajaran ialah kaedah audio-visual dengan penggunaan televisyen, perakam pita, projektor dan video, pengajaran terancang melalui mesin- mesin mengajar seperti komputer dan modul yang melibatkan penggunaan bahan- bahan bercetak.

2.4. Sesetengah-setengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran berkait rapat dengan strategi pemusatan guru. Misalnya, strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar seperti transparensi dan projektor.

2.5. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. Misalnya, strategi penggunaan kaedah inkuiri- penemuan, kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan- bahan pembelajaran yang lain.

3.0 KRITERIA- KRITERIA DALAM PEMILIHAN SUMBER PENGAJARAN &

PEMBELAJARAN

 • Untuk memilih alat bantu mengajar yang baik dan berkesan, guru haruslah mematuhi kriteria- kriteria berikut :

3.1. Alat bantu mengajar haruslah bersesuaian dengan aktiviti pengajaran

dan pembelajaran. Isi kandungannya haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendak diajarkan.

3.2. Alat bantu mengajar harus mengandungi idea- idea dan reka bentuk

yang asli dan tersendiri.

3.3. Alat bantu mengajar boleh membantu guru dalam aktiviti pengajaran

atau boleh juga digunakan oleh murid- murid dalam aktiviti pembelajaran mereka. Dengan perkataan lain, guru boleh menyampaikan konsep dengan lebih mudah, tepat dan cepat lagi dengan adanya alat bantu mengajar . Murid- murid pula dapat mempelajari konsep itu dengan tepat, penuh minat dan lebih kekal dalam ingatan.

3.4. Reka bentuk alat bantu mengajar hendaklah menarik dan berkesan. Untuk

menarik perhatian dan menimbulkan minat murid- murid, alat ini harus disediakan dengan menggunakan gambar yang berwarna.

3.5. Alat bantu mengajar harus disediaka dengan kos yang rendah dan dalam masa

yang berpatutan. Tiada gunanya membuat alat bantu mengajar dengan perbelanjaan yang terlalu tinggi dan menggunakan masa yang lama untuk menyediakannya.

3.6. Alat bantu mengajar harus disediakan dalam saiz yang berat yang sesuai

supaya ia mudah dibawa, diguna dan disimpan. Alat bantu mengajar yang terlalu berat dan besar akan mengganggu kelancaran pencapaian guru atau penggunaan murid.

3.7. Sumber pengajaran & pembelajaran haruslah mengandungi nilai- nilai murni

yang tinggi. Guru tidak harus menggunakan bahan- bahan seperti gambar yang tidak sopan, misalnya memakai baju yang menjolok mata, atau menggunakan bahan- bahan yang mengandungi unsur negatif seperti berjudi dan merokok.


4.0. CARA- CARA MENGGUNAKAN SUMBER DENGAN BERKESAN

Tujuan utama menggunakan alat bantu mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah, tepat, cepat serta menarik. Untuk mencapai tujuan ini, guru haruslah memahami teknik penggunaan alat bantu mengajar dan menggunakannya dengan cekap. Berikut ialah beberapa garis panduan menggunakan alat bantu mengajar untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

4.1. Alat bantu mengajar seperti carta haruslah digantung di suatu tempat yang

sesuai supaya semau murid oleh melihatnya dengan mudah. Semasa menggunakannya guru haruslah membimbing murid- murid meneliti perkara yang penting supaya tidak membazirkan masa murid- murid serta boleh mencapai hasil pembelajaran yang di kehendaki. Jika carta itu mengandungi beberapa bahagian, guru boleh menutupnya terlebih dahulu, kemudian menunjukkan kepada murid- murid bahagian demi bahagian mengikut urutan penerangan guru. Cara ini boleh menarik minat murid serta membangkitkan daya pemikiran mereka.

4.2. Sebelum alat bantu mengajar diedarkan kepada murid- murid untuk

menjalankan kerja praktik, guru harus memberi arahan yang tegas dan jelas supaya aktiviti pembelajaran itu dapat dijalankan dengan tepat, berdisplin dan mengikut masa yang ditetapkan.

4.3. Tunjukkan alat bantu mengajar kepada murid- murid hanya pada ketika yang perlu. Jika sesuatu alat bantu mengajar ditunjukkan lebih awal, murid- murid akan asyik tumpukan perhatian mereka kepada alat itu dan kurang memberi perhatian kepada aktiviti pengajaran guru.

4.4 Guru harus membimbing murid- murid membincang fakta- fakta penting

yang terkandung dalam alat bantu mengajar. Selepas itu, harus diadakan pula aktiviti penilaian terhadap tindak balas murid- murid berdasarkan hasil penggunaan alat bantu mengajar itu denagn tujuan untuk mengetahui pencapaian objektif pembelajaran.

4.5. Alat bantu mengajar yang telah selesai digunakan haruslah dikumpul balik dan disimpan dengan baik di tempat yang sesuai.

4.6 Alat bantu mengajar hanya digunakan untuk membantu guru dalam

aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan ia tidak boleh menggantikan

tempat guru. penggunaan alat bantu mengajar haruslah sesuai dengan

aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mencapai objektif pelajaran

yang ditentukan.

Pada amnya, cara menggunakan alat bantu mengajar hendaklah diuruskan dengan betul dan cekap, supaya murid- murid dapat memahami dan mengekalkan konsep atau fakta dalam ingatan mereka. Nilai sesuatu alat bantu mengajar yang baik akan dihapuskan sekiranya alat itu tidak disediakan mengikut kriteria- kriteria yang telah dihuraikan atau penggunaanya kurang cekap ataupun kurang berkesan.

5.0 PRINSIP-PRINSIP PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERDASARKAN

BAHAN

- Untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan bahan, guru harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut :

5.1 Bahan-bahan hendaklah dipilih berdasarkan kepada objektif yang ditentukan terlebih dahulu. Kandungannya hendaklah mengandungi fakta tepat serta sesuai digunakan mengikut kebolehan pelajar.

5.2 Sekiranya buku teks digunakan sebagai bahan pelajaran, kandungan hendaklah di baca oleh guru terlebih dahulu supaya mengenal pasti kelemahan dalam kandungannya, kemudian mengubahsuai bahan mengikut objektif dan topik pelajaran yang akan diajarkan.

5.3 Proses penggunaan bahan pelajaran dalam bilik darjah hendaklah dirancang

mengikut langkah-langkah pelajaran yang akan disampaikan. Ianya termasuk set induksi seperti menerangkan cara dan tujuan penggunaan bahan pelajaran hendaklah dirancang.

5.4 Aktiviti menilai keberkesanan pengunaan bahan-bahan pelajaran hendaklah

diadakan. Aktiviti ini mengandungi aktiviti memerhati, soal jawab atau ujian. Ia bertujuan untuk mengukuhkan pelajaran yang baru disampaikan serta membolehkan guru mengenal pasti kebaikan dan kelemahan penggunaan bahan pelajaran.


Rajah 5 BORANG BIMBINGAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah dan Kemahiran Penggunaan

sumber Pengajaran dan Pembelajaran

Tandakan √

Ya

Tidak

Tidak Kelihatan

Langkah i : Pemilihan bahan

 1. Sesuai dengan objektif pelajaran
 2. Menarik dan mengekalkan perhatian pelajar
 3. Bahan jelas, ringkas dan tepat
 4. Sesuai untuk murid-murid
 5. Bahan pembelajaran mencukupi

Langkah ii : Pengurusan bahan

 1. Bahan pelajaran diuruskan secara sistematik dan mengikut langkah penyampaian
 2. Bahan pelajaran digunakan dengan cara berkesan
 3. Bahan pelajaran dikaitkan dengan kaedah mengajar yang sesuai

Langkah iii : Penilaian dan Pengukuhan

 1. Ada aktiviti penilaian murid yang menggunakan bahan pelajaran
 2. Ada bahan pelajaran digunakan untuk aktiviti pengukuhan dengan berkesan.

No comments:

Post a Comment