Saturday, January 8, 2011

Kemahiran Papan Tulis

KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS.

1.0 OBJEKTIF.

Di akhir pengajaran pelajar akan mempelajari dan memahami :

1.1. prinsip- prinsip penggunaan papan tulis.

1.2. objektif- objektif penggunaan papan tulis.

1.3. kesan- kesan penggunaan papan tulis.

1.4. komponen- komponen kemahiran penggunaaan papan tulis.

1.5. cara pengendalian pengajaran mikro.

2.0. PENGUNAAN PAPAN TULIS.

· Suatu kemahiran mengajar yang sering digunakan dalam proses p & p di bilik darjah. Secara tradisi.

2.2 Memerlukan kecekapan guru merancang dan menyusun tulisan, nota dan gambarajah ditempat yang sesuai.

2.3 Guru yang menguasai kemahiran penggunaan papan tulis dengan baik bukan sahaja memudahkan pelajar-pelajar membaca dan memahami pengajaran guru dengan tepat tetapi juga dapat menarik mereka mengikuti pelajarannya.


3.0. PRINSIP- PRINSIP PENGGUNAAN PAPAN TULIS.

3.1. Guru harus merancang penggunaan papan tulis lebih awal sesuai dan menarik

perhatian.

3.2 Guru cuba memahirkan diri dalam kemahiran melukis gambarajah.

3.3. Tulisan dan gambarajah hendaklah jelas kelihatan.

3.4. Kapur warna hendaklah digunakan untuk menggambarkan teknik penonjolan atau

penekanan.

3.5. Aktiviti penggunaan hendaklah dipelbagaikan. Selain daripada melukis dan menulis,

boleh digunakan untuk menggantung peta atau gambar-gambar

yang digunakan sebagai alat bantu mengajar.

3.6. Pelajar hendaklah dilibatkan dalam penggunaan seperti menulis jawapan,

melukis carta atau gambar dan menyelesaikan masalah mengikut arahan guru.

3.7. Masa penggunaan hendaklah sepadan dengan aktiviti p & p. Penggunaan

papan tulis yang berlebihan akan membuatkan pelajar merasa bosan.


4.0. OBJEKTIF- OBJEKTIF PENGGUNAAN PAPAN TULIS.

4.1 Untuk menjelaskan sesuatu fakta, konsep atau idea yang abstrak. Kanak-kanak

mudah memahami daripada guru hanya bercakap dengan tanpa menulis.

4.2 Untuk menarik perhatian pelajar terhadap perkara-perkara yang penting. Guru

dapat mengekalkan perhatian pelajar terhadap perkara-perkara penting dalam P&P.

4.3 Untuk mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian masalah secara

bersistematik. Kanak-kanak mudah faham kerana guru dapat memberi

penjelasan secara lebih teratur secara satu per satu

4.4 Untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru. Selain penggunaan komputer

dan ABM yang lain. Kanak-kanak tidak akan merasa bosan dengan satu aktiviti P&P sahaja.

4.5 Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran murid. Kanak-kanak akan dapat

pengalaman menulis di papan tulis contohnya untuk menjawab soalan.

4.6 Untuk memberi peluang kepada kanak-kanak meniru huruf dari papan tulis. Ini

akan menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir.

5.0. KESAN-KESAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS.

5.1 Pelajar dapat memahami dengan lebih jelas dan tepat. Mereka akan mengikuti

proses P&P secara satu per satu kerana guru memberi penerangan secara

berperingkat.

5.2 Pelajar menumpukan perhatian terhadap aktiviti P&P terutama bagi pelajaran

baru.

5.3 Pelajar dapat mengikuti perkembangan dengan penuh minat kerana penerangan

guru adalah secara mudah dan berperingkat.

5.4 Aktiviti pengajaran guru dapat dipelbagaikan. Contohnya tidak terikat dengan

satu ABM sahaja.

5.5 Pelajar menaruh keyakinan terhadap pengajaran guru. Guru menulis dengan

jelas, terang dan dibantu dengan proses yang mudah dan tepat. Contohnya untuk

menulis huruf. Ia dilakukan secara langkah demi langkah.

5.6 Aktiviti pembelajaran menjadi lebih menarik. Kanak-kanak boleh terlibat secara

aktif dalam P&P contohnya memberi peluang kepada mereka untuk menulis di

jawapan di papan tulis.

5.7 Konsep, fakta atau idea yang dihuraikan dapat dikekalkan dalam ingatan. Mudah

untuk kanak-kanak untuk mengingati apa yang diajar.


6.0. KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS


*Saiz tulisan yang sesuai.

Kejelasan *Tulisan kemas dan tepat.

*Gambarajah jelas dan ringkas.


Susunan *Pengunaan ruang sesuai dan seimbang.

(Layout) *Susunan dapat dilihat jelas seluruh kelas.

*Nota-nota disusun secara sistematik.

Komponen-

Komponen

Kemahiran Penonjolan *Pengunaan kapur warna yang sesuai.

Penggunaan atau *Penggunaan kapur warna yang menarik.

Papan Tulis Penekanan


Teknik *Berjaya membentuk konsep dengan jelas.

Persembahan *Berjaya memudahkan konsep yang susah.

* Berjaya melibatkan pelajar-pelajar.

*Menggunakan papan tulis dalam masa yang

sesuai.


n


7.0 CARA PENGENDALIAN PENGAJARAN MIKRO.

Guru pelatih yang memilih kemahiran penggunaan papan tulis sebagai latihan dalam sesi pengajaran harus membuat persediaan mengikut prinsip-prinsip yang telah dihuraikan.

Semasa sesi pengajaran mikro guru pelatih hendaklah merujuk kepada teknik-teknik penggunaan papan tulis yang dihuraikan dalam komponen-komponen diatas.

Pensyarah dan guru pelatih yang terlibat dalam aktiviti penilaian boleh menggunakan borang bimbingan seperti yang berikut:

7.1 BORANG BIMBINGAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS


Tandakan (/) pada ruang yang berkenaan.

KOMPONEN KEMAHIRAN

YA

TIDAK

SESUAI

TIDAK

KELIHATAN

KEJELASAN

 1. Saiz tulisan sesuai.
 2. Tulisan kemas dan tepat.
 3. Gambarajah jelas dan ringkas
SUSUNAN (LAYOUT)

 1. Penggunaan ruang bagi tulisan atau rajah sesuai dan seimbang.
 2. Susunan jelas dan dapat dilihat oleh seluruh kelas.
 3. Nota-nota disusun secara sistematik.
PENONJOLAN ATAU PENEKANAN

 1. Penggunaan kapur warna sesuai.
 2. Penggunaan kapur warna yang menarik.
TEKNIK PERSEMBAHAN

 1. Berjaya membentuk konsep jelas dan tepat.
 2. Berjaya memudahkan konsep/idea yang kompleks.
 3. Berjaya melibatkan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.
 4. Menggunakan papan kapur dalam masa yang sesuai
8.0 SOALAN-SOALAN KEFAHAMAN

1. NYATAKAN LIMA PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN PAPAN TULIS.

2. DI ANTARA KESAN-KESAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS IALAH

A. AKTIVITI PEMBELAJARAN MENJADI LEBIH MENARIK.

B. PELAJAR TIDAK YAKIN TERHADAP PENGAJARAN GURU.

C. AKTIVITI PENGAJARAN TIDAK DAPAT DIPELBAGAIKAN.

D. PELAJAR TIDAK MENGIKUTI PERKEMBANGAN DENGAN PENUH

MINAT.

3. NYATAKAN DAN HURAIKAN KOMPONEN-KOMPONEN KEMAHIRAN

PENGGUNAAN PAPAN TULIS.

Kemahiran Set Induksi

SET INDUKSI

Set induksi adalah sebahagian permulaan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk membina aliran fikiran pelajar serta menarik minat mereka untuk lebih memberi tumpuan dan fokus kepada pengajaran dan pembelajaran yang hendak disampaikan. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai untuk menyampaikan set induksi atau pemulaan pengajaran dan pembelajaran seperti teknik penyoalan, alat bantu mengajar, bercerita, motivasi, dan sebagainya. Masa yang diperuntukkan untuk set induksi adalah singkat, biasanya tidak melebihi 5 minit dalam sesuatu waktu.


TUJUAN

Dapat menarik perhatian murid. Naluri kanak-kanak ingin mengetahui apa yang kita cuba tunjulkan.

Murid mudah memahami kerana maklumat awal yang berkaitan dengan pelajaran telah diajar. Ini berdasarkan pengalaman sedia ada pada mereka. Contohnya pernah melihatnya dirumah, televisyen dan sebagainya.

Cuba melibatkan murid dan menambahkan minat untuk mengetahui / mempelajari pelajaran tersebut.

Menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi.


BILA SET INDUKSI DIGUNAKAN?

Memulakan setiap proses pengajaran dan pembelajaran yang baru.

Mengenalkan sesuatu konsep kepada murid-murid.

Memulakan aktiviti untuk memperoleh kemahiran kanak-kanak.

Memulakan sesi soal jawab. Menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi.

Mengubah cara penyampaian jika murid kurang/tidak faham.

Memulakan kerja amali.


BAGAIMANAKAH CARANYA?

Guru bercerita.

Aktiviti yang menarik seperti nyanyian,lakonan dan simulasi.

Menggunakan alat bantu mengajar.

Bersoal jawab pengalaman harian murid atau murid bercerita.

Menggunakan teknik memeranjatkan seperti menjatuhkan sesuatu atau mengeluarkan bunyi ganjil.

Menggunakan isu-isu yang mencabar murid seperti “purdah perlu ditegah disekolah”

Tunjuk cara contoh mengajar satu proses baru dalam matematik.


Guru digalakkan untuk mengamalkan strategi berikut:-

· Segera mulakan pengajaran agar murid tidak ternanti-nanti sedangkan mereka dah bersedia. Ini perlu agar fokus murid tidak akan beralih kepada aktiviti lain. Contohnya mereka akan bersedia untuk pembelajaran setelah berhenti dari aktiviti bermain secara bebas.

· Bertanya apa dalam kotak atau poket doraemon.

· Bahasa- tertib dan sesuai dengan keadaan setempat. Mudah difahami.

· Memberikan bimbingan kepada murid secara beransur-ansur hingga mereka boleh berdikari. Guru sebagai pembimbing terutamanya dalam aktiviti berkumpulan agar mereka dapat mengembangkan lagi perkembangan kognitif mereka.

· Pusatkan perhatian secara lisan atau bukan lisan.

· Pelbagai interaksi : guru-murid, guru-kumpulan. Supaya tidak terjadi interaksi satu hala sahaja. Interaksi yang sihat adalah dua hala dimana kaedah ini akan menggalakkan kanak-kanak berinteraksi.

· Ada kan hentian sebentar untuk murid berfikir selepas penerangan. Tidak

membebankan pelajar agar mereka lebih berminat dan tidak tertekan.

· Pelbagaikan pengalaman –deria seperti mendengar,melihat & merasa secara praktikal dimana kanak-kanak akan dapat menerima pengalaman tersebut secara berpanjangan. Contohnya merasa garam untuk mengetahui rasa masin yang sebenarnya.


STRATEGI PENGAJARAN

Strategi pengajaran perlu dirancang terlebih dahulu berdasarkan kompenen-kompenen kemahiran set induksi, khususnya kompenen-kompenen yang menarik perhatian dan mewujudkan motivasi pelajar untuk belajar. Alat bantu mengajar harus disediakan dengan tujuan untuk menambahkan kesan set induksi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

PEMILIHAN ALAT BANTU MENGAJAR

Sekiranya bahan bantu mengajar digunakan dengan baik ia akan dapat membantu menambahkan lagi keberkesanan pengajaran guru dalam bilik darjah. Penggunaan ABM boleh mempercepatkan lagi proses p&p.

Pertimbangkan alat-alat yang sesuai dengan jumlah murid. Contohnya komputer,LCD, ”Mahjong paper”. Model dan lain-lain lagi.

Pilih alat yang sesuai dengan umur murid. Sekiranya menggunakan gambar,guru digalakkan untuk menggunakan gambar 3D supaya mereka mudah untuk faham. Gambar tayang bergerak juga sesuai digunakan.

Sesuai dan berkaitan dengan isi pelajaran. Untuk memberi gambaran yang sebenar tentang pelajaran yang hendak diajar. Guru boleh menggunakan model sebenar. Contohnya buah-buahan yang sebenar seperti pisang dan sebagainya.

Sesuai dengan objektif. Contohnya diakhir pembelajaran kanak-kanak dapat mengenal buah-buahan tempatan.

Sesuai dengan keadaan fizikal bilik darjah atau ada sumber elektrik, plug dan sebagainya. Untuk ini guru boleh menggunakan komputer, LCD dan juga projektor.

Penggunaan tidak begitu rumit sehingga menggangu kelancaran penyampaian pelajaran. Guru perlu bersedia untuk back up plan sekiranya berlaku masalah seperti teknikal dan sebagainya.

Paling berkesan atau cepat memberi kesan ke atas pembelajaran murid. Kanak mendapat terus pengalaman sebenarnya. Contoh dengan menyediakan bahan sebenar kanak-kanak boleh merasai sendiri pengalaman tersebut. Contohnya warna buah, rasa, bau dan sebagainya.

Menarik,jelas gambarannya dan mudah difahami.warna tidak terlalu garang atau gelap. Sekiranya menggunakan slaid pastikan huruf yang digunakan jelas dan besar, sesuai dengan jarak kedudukkan kanak-kanak dengan slaid. Warna huruf dan latar belakang pula mestilah kontras. contohnya putih-hitam, biru-putih dan latarbelakang slaid pula tidak mengganggu tulisan.

Tidak memerlukan kos yang tinggi seeloknya mudah dibuat sendiri dengan menggunakan sumber-sumber yang mudah diperolehi. Contohnya gambar dari internet.

Yang terdapat disekeliling dan murah pula harganya.

KESIMPULANNYA

Untuk menjalankan sesustu sesi pengajaran mikro, guru pelatih yang terlibat boleh memilih salah satu daripada kemahiran-kamahiran mengajar tersebut di atas dan merancang satu persedian mengajar berdasarkan prinsip objektif dan kompenen-kompenen kemahirannya berdasarkan kesesuaian masa bagi sesuatu kemahiran. Guru menggunakan pelbagai pengukuhan lisan (memuji,menggalak) dan bukan lisan untuk

menggalakkan penglibatan murid dalam pelajaran.


SOALAN-SOALAN KEFAHAMAN

1 Di antara kepentingan set induksi dalam pengajaran dan pembelajaran

A. Supaya pelajar cepat membaca

B. Kerja rumah dapat dibuat dengan mudah

C. Menarik perhatian pelajar kepada apa yang hendak diajar

D. Tugasan amali dapat dibuat dengan baik.

2 Pemilihan Alat Bantu Mengajar dalam P& P sangat penting. Bincangkan.